Ετήσια Συνάντηση DARIAH 2018, 22-24 Μαΐου, Παρίσι


Καλαφατά Π., «Establishing the Eastern Balkans Hub«, DARIAH Hub Summit, Παρίσι, 24/5/18. (περισσότερα)