Συνάντηση Εργασίας PARTHENOS WP5-6


Τριήμερη συνάντηση εργασίας
17-19 Απριλίου 2018
Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών, Ανατολική Αίθουσα, Πανεπιστημίου 28

Στόχος της συνάντησης εργασίας είναι ο καθορισμός των περαιτέρω βημάτων για την υλοποίηση του υπερμητρώου συλλογών καθώς και του σημασιολογικού μοντέλου που αποτελεί την πρόταση μεταδεδομένων  του PARTHENOS σε CIDOC-CRM.  Έμφαση θα δοθεί και στην αλληλεπίδραση με τις άλλες ομάδες συνεργασίας.