Σύστημα Διαχείρισης Θησαυρών


Στο πλαίσιο του έργου DARIAH-GR άρχισε η ανάπτυξη ενός θησαυρού όρων που ενδιαφέρουν τους ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστημών. Κατά την πρώτη φάση ανάπτυξής του ο θησαυρός περιέλαβε όρους από τις εξής θεματικές περιοχές: Ανθρωπολογία και Εθνολογία, Κλασική Αρχαιολογία, Κλασικές σπουδές, Μεσαιωνική Ιστορία, Νεότερη Ιστορία, Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών, Λογοτεχνία, Γλωσσολογία,  Φιλοσοφία, Θεατρικές Σπουδές, Προϊστορική Αρχαιολογία, Κλασική Αρχαιολογία, Βυζαντινή Αρχαιολογία, Μουσικολογία, Τέχνη και Ιστορία της Τέχνης.

Σε αυτή την αρχική φάση στο θησαυρό έχουν ενταχθεί ορολογίες από επιμέρους μόνο πεδία των παραπάνω επιστημονικών περιοχών, χωρίς αυτές να καλύπτονται εξαντλητικά.

Ως Θησαυρός ορίζεται το λεξιλόγιο όρων μίας ελεγχόμενης γλώσσας ευρετηρίασης, δομημένο με τρόπο ώστε να υποδηλώνονται σαφώς οι “a priori” σχέσεις μεταξύ εννοιών (για παράδειγμα «πλατύτερες» – «στενότερες»). Ο θησαυρός δομείται σε ιεραρχίες στους οποίους υπό τον όρο κορυφής ιεραρχούνται οι όροι με σχέση ευρύτερου όρου – στενότερου όρου. Για κάθε όρο προσδιορίζεται η θέση του στην ιεραρχία, δίδεται μία διευκρινιστική σημείωση που δηλώνει τα απαραίτητα και επαρκή χαρακτηριστικά που αποδίδουν την ουσία του όρου, η αγγλική μετάφραση, οι μη προτιμώμενοι όροι, ενδεχόμενοι σχετικοί όροι καθώς και η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για τη διευκρινιστική σημείωση.

Το Σύστημα Διαχείρισης Θησαυρών THEMAS (Thesaurus Management System) αποτελεί μία διαδιακτυακή εφαρμογή  η οποία  αφορά στην κατασκευή και τη διαχείριση πολύγλωσσων πολυθεματικών θησαυρών όρων με κυρίαρχη γλώσσα την ελληνική ή την αγγλική και ρυθμιζόμενο αριθμό γλωσσών αναφοράς. Αναπτύχθηκε από το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Για την ανάπτυξη των όρων του θησαυρού συνεργάστηκαν η Ακαδημία Αθηνών, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αποτελούν:

Πατήστε εδώ για να δείτε το Θησαυρό Ανθρωπιστικών Σπουδών
Όνομα Χρήστη: reader
Κωδικός: χωρίς κωδικό

Περισσότερα για το THEMAS: Themas video