GR | EN
DARIAH - EU | GR | FR | DE | NL | SI

Identifying and registering archives and collections for Arts and Humanities

Ημερομηνία Προσθήκης:

Συνάντηση εργασίας VCC3

19-20 Μαρτίου 2015

Data Archiving and Networked Services (DANS), Χάγη

Η συνάντηση ξεκίνησε με εισήγηση του Maarten Hoogerwerf για τους στόχους του VCC3. Η έρευνα και η δημιουργία επιστημονικού περιεχομένου καθώς και η επανάχρησή του αποτελούν κεντρικούς άξονες της δράσης του VCC3. Οι ερευνητές πρέπει να έχουν τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να επικεντρωθούν στην έρευνά τους. Ο κύριος προβληματισμός είναι πώς θα τεθεί το περιεχόμενο που ήδη υπάρχει στην υπηρεσία τους. Το εγχείρημα δεν είναι εύκολο λόγω προκλήσεων όπως η ετερογένεια του περιεχομένου των επιστημονικών πεδίων στις ανθρωπιστικές επιστήμες, η συντήρηση του περιεχομένου και των ψηφιακών εργαλείων κ.ά.

Ακολούθησε συζήτηση για  τα προγράμματα ARΙADNE, CENDARI και EHRI. Το ARIADNE, η ψηφιακή υποδομή για την αρχαιολογία, συγκεντρώνει στο αποθετήριό της ένα μεγάλο αριθμό αρχειακού υλικού ανασκαφών, εικόνων, βίντεο και δεδομένων χωροχρονικής κάλυψης. Τα δεδομένα εισάγονται από τους παρόχους πληροφοριών σε μορφή XML, όταν αυτή υπάρχει, διαφορετικά εισάγονται χειροκίνητα. Ένα από τα κυριότερα ζητήματα είναι ότι κατά τη χρήση του αποθετηρίου-μητρώου, ο χρήστης πρέπει να εγγράφεται εκ νέου κάθε φορά που θέλει να χρησιμοποιήσει υλικό άλλων ιστότοπων. Στο CENDARI, την ερευνητική υποδομή για το αρχειακό υλικό που αφορά το Μεσαίωνα και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο χρήστης αποκομίζει την πληροφορία για το αρχείο που τον ενδιαφέρει αλλά πρέπει να απευθύνεται στον εκάστοτε φορέα προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο υλικό. Το EHRI είναι μητρώο μεταδεδομένων συλλογών με θέμα το Ολοκαύτωμα. Κοινό ενδιαφέρον και των τριών προγραμμάτων, και ειδικότερα του EHRI και του CENDARI τα οποία έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, είναι πώς θα διατηρηθούν και θα παραμείνουν ενεργά και βιώσιμα.

Οι εκπρόσωποι των χωρών παρουσίασαν τις πρωτοβουλίες ψηφιακών υποδομών μητρώων και αποθετηρίων που έχουν αναληφθεί σε αυτές. Από την Ελλάδα παρουσιάστηκε το Μητρώο Φορέων, Συλλογών και Μεταδεδομένων του DARIAH-GR καθώς και άλλες εθνικές πρωτοβουλίες.

Εν κατακλείδι, η Sophie David επεσήμανε ότι το DARIAH αποτελεί ευκαιρία να ενωθούν οι συλλέκτες πληροφοριών (aggregators) και να μειωθεί ο ρυθμός δημιουργίας νέων. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, σημαντική παράμετρος είναι η χρήση διευκρινιστικής ετικέτας (tag) και οι λέξεις-κλειδιά (θεματικοί όροι). Επιπλέον, η υλοποίηση πρέπει να ακολουθεί τις καλές πρακτικές, ώστε να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα σε διεθνές επίπεδο.

Βασικό θέμα συζήτησης κατά τη δεύτερη μέρα υπήρξε η βιωσιμότητα των προγραμμάτων.

Συμφωνήθηκε ότι χρειάζεται ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) με το οποίο θα επιτευχθούν καλές πρακτικές, μοντέλα δεδομένων (data-models) για τη διατήρηση του περιεχομένου, αποτελεσματικό interface παροχής υπηρεσιών (με χαρακτηριστικά του τύπου Create, Read, Update, Delete [CRUD]), αλλά και πολιτικές πιστοποίησης (authorisation policies), ώστε να συνεχίσει να ανανεώνεται το περιεχόμενο.
Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων καθώς και της βιωσιμότητας, συζητήθηκε η πιθανότητα χρήσης του re3data.org, ενός παγκόσμιου μητρώου ερευνητικών αποθετηρίων από όλα τα ερευνητικά πεδία. Το σχήμα μεταδεδομένων των αποθετηρίων στο re3data προτείνεται ως πρότυπο για την περιγραφή τους, θέτοντας έτσι τις βάσεις για τη διαλειτουργικότητα των αποθετηρίων που εντάσσονται σ’ αυτό. Προβληματισμός αναπτύχθηκε επίσης για το ποιος θα διενεργεί τους ελέγχους ποιότητας περιεχομένου. Τέλος, καταρτίστηκε χρονοδιάγραμμα εργασιών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη σύσταση ειδικού Working Group.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι: Sophie David (FR, DARIAH), Maarten Hoogerwerf (NL, DARIAH), Franco Niccoluci (IT, ARIADNE), Francesca Morselli (IE, CENTARI), Mike Priddy (NL, EHRI), Veerle Vanden Daelen (BE, EHRI), Jean-Luc Minel (FR), Catherine Jones (LU), Tvrtko Zebec (CR), Hannes Pirket (AT). Από την Ελλάδα συμμετείχε ο Γεράσιμος Χρυσοβιτσάνος (Ακαδημία Αθηνών, ΔΥΑΣ).