GR | EN
DARIAH - EU | GR | FR | DE | NL | SI

Βιβλιοθήκη


DYAS-SYMBOL-LIBRARY-new

Στην ενότητα αυτή καταχωρίζονται έγγραφα και παρουσιάσεις των μελών του ΔΥΑΣ, τα λογότυπα και ενημερωτικό υλικό. Ανάμεσα σε άλλα, μπορείτε να βρείτε δημόσια έγγραφα, εκθέσεις, αναφορές όπως και σχετική βιβλιογραφία.Το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να διανεμηθεί για τους σκοπούς του DARIAH-GR.


Γιώργος Τζεδόπουλος – Ειρήνη Μεργούπη-Σαβαΐδου, «Σενάρια χρήσης και εργαλεία ιστορικής έρευνας για τη δεκαετία του 1940» (περισσότερα)

Η ανακοίνωση παρουσιάζει τη μεθοδολογία ανάπτυξης των σεναρίων χρήσης και των εργαλείων έρευνας της θεματικής δράσης για τη Δεκαετία του 1940. Ειδικότερα, επικεντρώνεται σε τρία πρότυπα σενάρια χρήσης της υποδομής από έναν μεμονωμένο ερευνητή, από μια ομάδα ερευνητών και από έναν εκπαιδευτικό, με στόχο τη δόμηση της πληροφορίας και των εργαλείων έρευνας του διασυνδεδεμένου υλικού με τρόπο ώστε να μπορεί η υποδομή να ανταποκρίνεται στις αναζητήσεις αυτών των κατηγοριών χρηστών. 


Γιώργος Τζεδόπουλος, «Ερευνητής, ρεπόρτερ και πολίτης: Ψηφιακές δεξιότητες και κριτική σκέψη» (περισσότερα)

Η ανακοίνωση ασχολείται με τους μετασχηματισμούς της επικοινωνίας, της πληροφορίας και της προσβασιμότητας στη γνώση κατά την ψηφιακή εποχή, και εξετάζει τις επιπτώσεις τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην ανακοίνωση αναπτύσσεται μια επιχειρηματολογία υπέρ της αξιοποίησης του Παγκόσμιου Ιστού στη διδασκαλία της ιστορίας και παρουσιάζεται ένα πρότυπο σενάριο που δίνει έμφαση στην κατάκτηση κριτικών δεξιοτήτων αναζήτησης και αξιολόγησης της πληροφορίας από τη μεριά των μαθητών.

Ειρήνη Μεργούπη-Σαβαΐδου – Γιώργος Τζεδόπουλος, «Δημιουργώντας εκπαιδευτικά σενάρια για τη δεκαετία του 1940» (περισσότερα)

Η ανακοίνωση διερευνά τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο για τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για το μάθημα της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιλέγει μια προσέγγιση που εστιάζεται όχι μόνο στην πληροφορία που είναι δυνατόν να αντληθεί για το συγκεκριμένο θέμα από τον παγκόσμιο ιστό, αλλά και στη διαδικασία διαμόρφωσης μιας ερευνητικής κριτικής μεθόδου. Η ανακοίνωση εξετάζει τα παραπάνω μέσω ενός συγκεκριμένου παραδείγματος, δηλαδή την εμπειρία της πείνας στην κατεχόμενη Ελλάδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στο τέλος της ανακοίνωσης παρουσιάζεται η θεματική δράση του «Απολλωνίς» για τη Δεκαετία του 1940 και η σημασία της για τη διδασκαλία της ιστορίας στην εκπαίδευση

Ελένη Γουλή, «Οι Θεατρικές Σπουδές μπροστά στην πρόκληση της ψηφιακότητας: μέσα και μέθοδοι» (περισσότερα)

Η ανακοίνωση πραγματεύεται την εφαρμογή ψηφιακών μεθόδων και την ανάπτυξη αντίστοιχων εργαλείων ως πρόκληση για τους ερευνητές της επιστήμης του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών εν γένειˑ διερευνά το αποτύπωμά τους στη θεατρολογική έρευνα και την πανεπιστημιακή διδασκαλία, ιχνηλατώντας τις αλλαγές που επιφέρει στη συγκέντρωση των τεκμηρίων, την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων και τις νέες δυνατότητες «αφήγησης» και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευναςˑ παρακολουθεί την εξέλιξη από τα πρώτα ψηφιακά εγχειρήματα έως την ποιοτική επεξεργασία και επιμέλεια των δεδομένων, τις ψηφιακές οπτικοποιήσεις, τη διαχείριση και ανάλυση της χωρικής πληροφορίας και την παραγωγή σύνθετων ψηφιακών εκδόσεων, με στόχο την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Αναστασία Φαλιέρου,  «Τουρκοκρατία και Ελληνική Επανάσταση στον ψηφιακό κόσμο» (περισσότερα)

Η ανακοίνωση έχει ως κύριο στόχο να παρουσιάσει τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ψηφιακά μέσα και το διαδίκτυο στον σύγχρονο εκπαιδευτικό για τη διδασκαλία της ιστορίας της οθωμανικής κυριαρχίας και της Ελληνικής Επανάστασης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο πρώτο μέρος, γίνεται αναφορά στο προσβάσιμο αναλογικό και ψηφιακό υλικό που κατέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς στη χώρα μας σχετικά με το 1821. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται  σκέψεις, μεθοδολογικοί προβληματισμοί καθώς και πιθανά εκπαιδευτικά σενάρια σχετικά με τη διδασκαλία της Ελληνικής Επανάστασης (π.χ Η ζωή και η Δράση της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας) στα σχολεία μέσω της  χρήσης ψηφιακών πηγών. Τέλος, προτείνονται πιθανές εργασίες και δραστηριότητες που μπορούν να ανατεθούν στους μαθητές με απώτερο στόχο τη βιωματική μάθηση και την κριτική ανάγνωση των ψηφιακών πηγών.


Goulis, H., Tsouloucha, E., “BBT User stories. Benefits from joining the thesaurus federation”, Presented at the Scholarly Primitives DARIAH Virtual Annual Event 2020. Zenodo (περισσότερα)

The paper briefly presents the benefits of joining the Backbone Thesaurus (BBT) federation and becoming part of a gradually growing community of thesauri maintainers. It focuses on the experience of DAI and FRANTIQ as use cases of existing thesauri holders that have aligned to the BBT. The latter is the research outcome of work undertaken by the Thesaurus Maintenance WG to design and establish a coherent overarching thesaurus for the Humanities, under which specialist thesauri and structured vocabularies used across scholarly communities can be aligned. Its core feature is that it promotes alignment of cutting-edge terminology to well-formed general terms of the meta-thesaurus capturing general meanings. It favors a loose integration of multiple thesauri, by means of mapping them to a small set of top-level concepts (facets and hierarchies), enabling cross-disciplinary resource discovery, while ensuring compatibility with thesauri that cover highly specific scientific domains and areas of knowledge in development. 


Αθανάσιος Καρασίμος, Γεράσιμος Χρυσοβιτσάνος, «Ψηφιακά εργαλεία στην δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση» (περισσότερα) 

περίληψη…

Γιώργος Τζεδόπουλος, «Ερευνητής, ρεπόρτερ και πολίτης: Ψηφιακές δεξιότητες και κριτική σκέψη» (περισσότερα)

Η ανακοίνωση ασχολείται με τους μετασχηματισμούς της επικοινωνίας, της πληροφορίας και της προσβασιμότητας στη γνώση κατά την ψηφιακή εποχή, και εξετάζει τις επιπτώσεις τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην ανακοίνωση αναπτύσσεται μια επιχειρηματολογία υπέρ της αξιοποίησης του Παγκόσμιου Ιστού στη διδασκαλία της ιστορίας και παρουσιάζεται ένα πρότυπο σενάριο που δίνει έμφαση στην κατάκτηση κριτικών δεξιοτήτων αναζήτησης και αξιολόγησης της πληροφορίας από τη μεριά των μαθητών.

Αθανάσιος Καρασίμος, «Κριτήρια επιλογής υλικού και πρότυπο σεναρίων» (περισσότερα)

περίληψη

Γεράσιμος Χρυσοβιτσάνος, «Ιστορία της γραφής» (περισσότερα

περιλήψη…

Ειρήνη Μεργούπη – Γιώργος Τζεδόπουλος, «Δημιουργώντας εκπαιδευτικά σενάρια για τη δεκαετία του 1940» (περισσότερα)

Η ανακοίνωση διερευνά τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο για τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για το μάθημα της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιλέγει μια προσέγγιση που εστιάζεται όχι μόνο στην πληροφορία που είναι δυνατόν να αντληθεί για το συγκεκριμένο θέμα από τον παγκόσμιο ιστό, αλλά και στη διαδικασία διαμόρφωσης μιας ερευνητικής κριτικής μεθόδου. Η ανακοίνωση εξετάζει τα παραπάνω μέσω ενός συγκεκριμένου παραδείγματος, δηλαδή την εμπειρία της πείνας στην κατεχόμενη Ελλάδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στο τέλος της ανακοίνωσης παρουσιάζεται η θεματική δράση του “Απολλωνίς” για τη Δεκαετία του 1940 και η σημασία της για τη διδασκαλία της ιστορίας στην εκπαίδευση.

Αναστασία Φαλιέρου,  «Ψηφιακή Επανάσταση 1821» (περισσότερα)

Η ανακοίνωση έχει ως κύριο στόχο να παρουσιάσει τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ψηφιακά μέσα και το διαδίκτυο στον σύγχρονο εκπαιδευτικό για τη διδασκαλία της ιστορίας της οθωμανικής κυριαρχίας και της Ελληνικής Επανάστασης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο πρώτο μέρος, γίνεται αναφορά στο προσβάσιμο αναλογικό και ψηφιακό υλικό που κατέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς στη χώρα μας σχετικά με το 1821. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται  σκέψεις, μεθοδολογικοί προβληματισμοί καθώς και πιθανά εκπαιδευτικά σενάρια σχετικά με τη διδασκαλία της Ελληνικής Επανάστασης (π.χ Η ζωή και η Δράση της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας) στα σχολεία μέσω της  χρήσης ψηφιακών πηγών. Τέλος, προτείνονται πιθανές εργασίες και δραστηριότητες που μπορούν να ανατεθούν στους μαθητές με απώτερο στόχο τη βιωματική μάθηση και την κριτική ανάγνωση των πηγών.

Αθανάσιος Καρασίμος, «Η γλώσσα της λογικής ή η λογική της γλώσσας;» (περισσότερα)

περίληψη

Ελένη Γουλή, «Ψηφιακά μέσα και μέθοδοι στις Θεατρικές σπουδές» (περισσότερα)

Η ανακοίνωση πραγματεύεται την εφαρμογή ψηφιακών μεθόδων και την ανάπτυξη αντίστοιχων εργαλείων ως πρόκληση για τους ερευνητές της επιστήμης του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών εν γένειˑ διερευνά το αποτύπωμά τους στη θεατρολογική έρευνα και την πανεπιστημιακή διδασκαλία, ιχνηλατώντας τις αλλαγές που επιφέρει στη συγκέντρωση των τεκμηρίων, την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων και τις νέες δυνατότητες «αφήγησης» και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευναςˑ παρακολουθεί την εξέλιξη από τα πρώτα ψηφιακά εγχειρήματα έως την ποιοτική επεξεργασία και επιμέλεια των δεδομένων, τις ψηφιακές οπτικοποιήσεις, τη διαχείριση και ανάλυση της χωρικής πληροφορίας και την παραγωγή σύνθετων ψηφιακών εκδόσεων, με στόχο την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. 


Katsiadakis, H. “Historians in the Age of Digital Humanities: Working with Apollonis, the Greek Research Infrastructure for the Arts and Humanities and Language Technology and Innovation” (περισσότερα)

This paper briefly presents the origins, mission and main tasks of Apollonis, the Greek Research Infrastructure for the Arts and Humanities and Language Technology and Innovation. It focuses, in particular, on one of its two components, DARIAH-GR/DYAS. DARIAH-GR/DYAS was created in 2009 as the national branch of the European Research Infrastructure for the Arts and Humanities, DARIAH EU, and it is currently a network of six academic and research institutions, technology experts and content owners. The main aim of DARIAH-GR/DYAS is to enhance and support digitally-enabled research and teaching across the arts and humanities in Greece. The paper concentrates on those of its research principles and activities that are of particular interest to historians, a wide range of activities including digital services, training and education, dissemination and national and international networking. Finally, it lays out the infrastructure’s aims for the next phase of its operation.


Αναστασία Φαλιέρου, «Παρουσίαση του Ερωτηματολογίου για την ερευνητική υποδομή σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση» (περισσότερα)

Στόχος της ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που διενεργήθηκε την περίοδο Μάρτιος- Μάιος 2020 με θέμα  τη δημιουργία θεματικής ερευνητικής υποδομής με αντικείμενο την Ελληνική Επανάσταση. Μέσα από το ερωτηματολόγιο διερευνούνται οι ανάγκες των χρηστών, η ωριμότητα και ποιότητα των ψηφιακών πόρων, καθώς και οι λειτουργικές, τεχνολογικές και οργανωτικές προϋποθέσεις ανάπτυξης της υποδομής. Οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου θα αποτελέσουν οδηγό για τη σύνταξη της αντίστοιχης μελέτης.

Ελένη Κατσιαδάκη, «Τι είναι μια θεματική ερευνητική υποδομή για την Ελληνική Επανάσταση και γιατί χρειάζεται» (περισσότερα)

Μαρία Σπηλιωτοπούλου, «Αρχείο Ψαρών 1821-1827: η ανασύσταση ενός χαμένου αρχείου», (περισσότερα)

Η ανασύσταση του αρχείου Ψαρών που χάθηκε με την καταστροφή του νησιού το 1824 από τον οθωμανικό στόλο, ξεκίνησε στο πλαίσιο του προγραμματισμού της Ακαδημίας Αθηνών για την επέτειο των 150 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 από τον Βασίλη Σφυρόερα. Εκδόθηκε ο πρώτος τόμος (1821-1824) και έχει πλέον ξεκινήσει η επεξεργασία για την έκδοση του δεύτερου και τελευταίου τόμου που καλύπτει τα έτη 1825-1827, βάσει της έρευνας που έχει ήδη πραγματοποιήσει ο Β. Σφυρόερας. Για την αναζήτηση των εγγράφων καθώς και την ταυτοποίηση όσων έχουν δημοσιευθεί, όπως και για τις νέες μεταγραφές και τα ευρετήρια, θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, καθώς και τα δημοσιευμένα σώματα αρχειακών συλλογών, αναλογικά και ψηφιακά, όπως τα Αρχεία της Παλιγγενεσίας που διαθέτουν τη δική τους πλατφόρμα στη Βιβλιοθήκη της Βουλής. Η έκδοση θα δημιουργήσει ψηφιακά μεταδεδομένα που σε δεύτερο χρόνο θα μπορούσαν να ενταχθούν σε θεματική υποδομή του 1821.


Spiliotopoulou, M. “Digital history portals: a tool for modern Greek history” (περισσότερα)

The paper presents the contribution of the Academy of Athens in planning and coordinationg the interdisciplinary venture of the development of the metadata repository of the 1940s in the context of the Apollonis infrastructure, a repository that is to be a digital tool for modern Greek history study and will be used both by academics and the wider public.

The present content of the repository is also briefly presented, mainly the contribution of the History Directorate of the Hellenic Army General Staff, which constitute the main bulk of the metadata, together with that of the Contemporary Social History Archives, as also the database Calendar of Events 1940-1944 of the Academy of Athens.


Καρασίμος Α., «Το ψηφιακό ταξίδι των δεδομένων στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τις Τέχνες», Επιμορφωτικό τηλεσεμινάριο, Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο CREARCH, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τη συνεργασία της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη» και του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 10/06/2020. (περισσότερα)

Στο σύγχρονο περιβάλλον της αλματώδους τεχνολογικής ανάπτυξης και της ταχύτατης διασύνδεσης των ανθρωπιστικών επιστημών με τις ψηφιακές τεχνολογίες στο πλαίσιο των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών (Digital Humanities), η Ελλάδα συμμετέχει δυναμικά σε μεγάλες ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές, όπως είναι, μεταξύ των άλλων, το DARIAH-EU (DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, το ελληνικό μέλος και ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ) και το PARTHENOS-EU. Συμμετέχοντας στην υποδομή DARIAH-EU, το ελληνικό δίκτυο ΔΥΑΣ αποτελεί την πρώτη διευρυμένη ελληνική προσπάθεια στις ανθρωπιστικές επιστήμες, που έχει ως στόχους την προώθηση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες με τη χρήση ψηφιακών μέσων, καθώς και την εκπαίδευση στη χρήση των νέων σχετικών τεχνολογιών.

Όσον αφορά το PARTHENOS-ΕU, οι εταίροι της υποδομής συνεργάζονται στενά για την τεχνική ανάπτυξη, την τυποποίηση και τη χάραξη πολιτικής, καθώς και για δραστηριότητες διάχυσης της γνώσης και δεδομένων σχετικά με ψηφιακές μεθόδους και εργαλεία που απευθύνονται στις διάφορες ερευνητικές κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων έχουν δημιουργηθεί από το ελληνικό δίκτυο ΔΥΑΣ τα Μητρώα Πόρων Ανθρωπιστικών Σπουδών, καθώς και ο πολυθεματικός και πολύγλωσσος Θησαυρός των Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Ο χειρισμός δεδομένων Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών δεν είναι εύκολος στόχος στον ψηφιακό κόσμο, ακόμη και στο πλαίσιο μιας επιστήμης. Σημαντικά ζητήματα προκύπτουν σχετικά με την ποικιλομορφία των σχετικών πηγών, τους φορείς που τα προσφέρουν και τα διατηρούν, τη φύση των δεδομένων, καθώς και τις απαιτήσεις των χρηστών. Η ενσωμάτωση δεδομένων σε μεγάλες ομάδες σε ψηφιακή μορφή δημιουργεί μια ζήτηση για διαλειτουργικότητα, διαφορετική μεθοδολογία και καθολική προσέγγιση.


Tzedopoulos Y., Mergoupi-Savaidou E.,“Terminology Loose Ends: Social Collective Entities Facet”, Thesaurus Maintenance Working Group, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 13/11/2019. (περισσότερα)

The presentation focuses on the need for rephrasing the facet “Groups and Collectivities” of the Backbone Thesaurus (BBT), renaming it as “Social Collective Entities” and dividing it in two hierarchies. The one hierarchy, called “Organisations”, will apply to organisations; and the other, called “Groups and Collectivities”, will include more informal groups of people.

Goulis H., Tzedopoulos Y., “Terminology Loose Ends: Sociopolitical ProcessesThesaurus Maintenance Working Group, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 13/11/2019. (περισσότερα)

The presentation deals with the definition of a specific term called “sociocultural processes” distinct from the concept of natural processes, and with its inclusion in the facet “Activities” of the Backbone Thesaurus (BBT).

Goulis H., “Advocating for the Use of the BBT in Order to Expand its User Base”, Thesaurus Maintenance Working Group, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 13/11/2019. (περισσότερα)

The presentation explores further steps for advocating the use of the Backbone Thesaurus by producing and disseminating promotional material  which will focus and explicitly explain to thesauri holders (stakeholders / organisations), with concrete examples, the benefits of connecting to the BBT.


Ένα σύνολο οδηγιών του PARTHENOS για την εφαρμογή των αρχών FAIR στη διαχείριση και επανάχρηση δεδομένων επικεντρώνεται στο θέμα των κοινών πολιτικών. Αυτός ο σύντομος οδηγός παρέχει είκοσι οδηγίες για την εναρμόνιση των προσπαθειών όσων παράγουν, αρχειοθετούν και χρησιμοποιούν δεδομένα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες προκειμένου να είναι κατά το δυνατόν εφικτή η επανάχρηση των ερευνητικών δεδομένων με βάση τις αρχές FAIR. Κάθε οδηγία έχει συστάσεις και για ερευνητές και για αρχεία, καθώς αναγνωρίζεται ότι ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικές προτεραιότητες για κάθε περίπτωση.

Περισσότερα